Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KAKTHA Kruba Krissana (Kritsana)

When chanting all this katha, think to KB Krissana, Lord Shiva, Aumatayvee and in mind pray: ''Ahom Namaha Shivaya Mahudnirunya''
Morning

Krissana krissana haray haray rama haray,

Krissana krissana namapata,

Yeram Yesiram Yeram.Afternoon

Krissana krissana haray haray krissana,

Dosmaraysa rama siriram,

Yeram yeyeram namapata.

没有评论:

发表评论