Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KATHA Pidta

Sha-bi-bhu-dha ba-la-ba-de


Pak-chi-ka-nan-jia-yang ba-lang-ah-la-han

Da-nan-jie-di chi-nan-nak-kang

Bang-da-wei sha-ba-shu-an

Pi Yo Tay Wa Ma, Nok Sa Nam

Pi Yo Prom Ma Na, Mu Tar Mo

Pi Yo Na Kar Su Pang Na Rang

Pi In Tar Read Yang Na Ma Mi Hung

Hit Chi Tang Pi Yang Mak MakLuang Phu Toh, Wat Pradoochimplee

Namo Tassa Bagawato Arahato Sammasambhudassa (x3)

Buddhang, Dhammang, Sangkhang Saranam Gacchamiพุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ

Put Tho Sap Phan Yoo Ta Ya Noh

มหาชนานุ กัมปะโก

Ma Hat Na Noo Kam Pa Koh

ธัมโม โลกุตตะโร วะโร

Tham Moh Loh Koot Ta Roh Wa Roh

สังโฆ มังคะผะลัฎโฐ จะ

Sang Kho Mang Kha Pha Lat Toh Ja

อินทะสุวัณณะ ปารมี เถโร

In Tha Soo Wa Na Pan Mee Tae Roh

อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

It Jay Tang Rat Ta Na Ta Yang

เอตัสสะ อานุภาเวนะ

Ae Tat Sa Ar Nu Pha Wae Na

สัพพะทุกขา อุปัททะวา

Sap Pha Took Ka Oo Pat Ta Wa

อันตะรายา จะ นัสสันตุ

An Ta Ra Ya Ja Na San Too

ปุญญะลาภะ มะหาเตโช

Poo Ya Yak La Pha Ma Ha Tae Cho

สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ

Sit Kit Jang Sit La Pho

สัพพะ โสตภี ภะวันตุเม ติ

Sa Pha Sot Phi Pha Wan Too Mae Ti

2 条评论:

  1. any idea who's the best pidta maker for now?

    回复删除
  2. hi,
    do u have any mp3 files or recording?
    as i have problem trying to pronounce the katha

    回复删除