Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KATHA Phra Chinnaraj (Jinnaraja)

Emayhi Nanasakkarayhi Apipujetehi Thigajukho Home


Arokho Sukhito Sittikitchang Sittikammang Piyang Ma Mak

Praksitilapho Jayo Hotu Sapphatha

Buddha Jinnaraja

Aphipaletomang Nak Mo Budh Dha Yak

没有评论:

发表评论