Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KAKTHA Kumanthong

Om mana ca maha putta akachahi ehi mama mala khuman thong
Wat Sam Ngarm

Buddhasabucha Dhammasabucha Sanghasabucha Patipatibucha Pawantumai x3

Aukasa Aukasa I pay respect to the golden doll.

Please be in my eyes, my heart, my body.

I had made merit for many former lives.

Owing to the result of good deeds, may I be lucky.

Please bring good luck to me every day and in all directions (everywhere).

May I get as I wish.

(you say what you want)

(Pay obsesance to the golden doll three times)Wat Sam Ngarm II

Bud-dha-ssa bu-cha

Dham-ma-ssa bu-cha

Sang-ka-ssa bu-cha

Pa-ti-pa-ti bu-cha

bha-wan-tu -meU-ka-sa U-ka-sa

Ka-pa-jow kau -wai took-ka-ta-thong

kau -jong ma bung-gert

yoo nai jak-ku ta-warn

nai ma-no ta-warn

nai guy ta-warn

hang ka-pa-jowKau day-cha, ka-pa-jow dai bum-pen goo-son

ma tae a-nek-a-nan-ta-chart

Gert -dui took-ka-ta-thong

lahp-pra-kan jong -ma bung-gert gae -ka-pa-jow

tung pad tit nung nung

Jong ma took wan yah dai kard sak-ka-ra nun ler

Hai meuan onk took-ka-ta-thong nan terdOm Put Chow Ler, See Poo Mi Leap

Ti Lek Ta Pai , Kho Chong Tok Tuan

Chai Sai Ku Man Thong , Koo Ma Lak Chooti

Koo Ma Lak Kee, Loh Hoti Sam Pak

Loh Chon Ma Pun Kert Pen Ku Man Tong

Koon Nong Lik Koo, Chak Chai Hai Pai Ha Ngern

Kor Hai Dai Ngern, Koo Chak Chai Bai Har Dai

Tong koo Chak Chai Hai Bai Ha Lap, kor Hai Dai

Koo Chak Chai Hai, Bai Ha HarpChit Chor Na Mo Sarp

Chit Nak Mak Nung Sark Mak Sor

Ee Koon Nun You Tai Teen koo

Om Put Chit Om Cha Nak Ark

Ark Yiak Maha Larp Maha La

Mit Maha La Mit, Altik Maha Larp

Ma Om Luai LuaiLuang Phor Dum

A Hit Ku Ma

A Hit Ko Mak Hing Sa

A Hit Tak Nang

A Hit Ah Har Lack Poh

Cha Nang Ro Hi Tang

Wa Rang Su ThaOffering Food

I mang

Soo pa pa yan cha na

Sam pan nang

Salee nang

Po cha na nang

Oot ta kang

Wa rang

Put tas sa

Poo che mi

Namotasa bagawato ahrahato samma samputasa (X7)

Kumalomama Aihicitang piyangmama (X3 / X5 / X)

Namotasa bagawato ahrahato samma samputasa (X3)

ciceruni citang cesikang rupang nimitang kumalowa

Ahkacaya Ahkacahi ehi ehi namapata ehimama tanapoka sammaAhrahang tanapokang

tusamari tana kamo sapaytanang tanapokang pawatumay (X1 / X3)

หลวง ปู่ นเวศน์ สิริวฑฒ โน วัค ทุ่ง กระ เจ็ค อ. อู่ ทอง จ. สุพรรณบุรีlŭang bpòo ná-wêt sì-riw-tót noh wák tôong grà jèk or òo tong jor sòop-rá-ron bòo ree

ดาถาบูชากุมารเรียกทรัพย์ (อุ้มเงิน อุ้มทอง)

daa-tăa boo-chaa gòo maan rîak sáp (ôom ngern ôom tong )พุทธัสสะ บูชา ธัมมัสสะ บูชา สังฆัสสะ บูชา ปติปติ บูชา ภะ วัน ตุ เม

póot-tát-sà boo-chaa tam-mát-sà boo-chaa săng-kát-sà boo-chaa bpà-dtì bpà-dtì boo-chaa pá wan dtòo may

อุกาสะ อุกาสะ

òo-gaa-sà òo-gaa-sà

ข้าพเจ้า ขอ บูชา กุมาร ทอง เรียก ทรัพย์

kâap-pá-jâo kŏr boo-chaa gòo maan tong rîak sáp (I pray for Kumanthong)

ขอ โชค ขอ ลาภ ขอ ความเจริญก้าวหน้า ทุก ประการ

kŏr chôhk kŏr lâap , kŏr kwaam jày-rin gâao nâa tóok bprà-gaan (asking for lucky , asking for my progressive)

จง มา บัง เกิค แก่ ข้าพเจ้า ทัง

jong maa bang gèrk gàe kâap-pá-jâo tang (asking for my progressive)

จง มา บัง เกิค แก่ ข้าพเจ้า ทัง 8 ทิศ

jong maa bang gèrk gàe kâap-pá-jâo tang 8 tít (to be happen all the way)

เป็นประจำ ทุกวัน อย่า ให้ ขาค จิเจ รุนิ จิต ตัง เจต ตะสิก

bpen bprà-jam tóok wan yàa hâi kàak jì-jày róo-ní jìt dtang jèt dtà-sìk (always happen to me everyday , this katha pray for change the one's mind to look at you , the mentality , the mentality)

กัง รูปัง นิมิตตัง กุ มา โร วา มะมะ มะพะทะ

gang roo-bpang ní-mít-dtang gòo maa roh waa má-má ná má-pá-táLuang Phor Dum Wat Shantitham GumanThong Katha

A Hit Ku Ma

A Hit Ko Mak Hing Sa

A Hit Tak Nang

A Hit Ah Har Lack Poh

Cha Nang Ro Hi Tang

Wa Rang Su ThaLuang Phor Nen Kampeero, Wat Bankasettungsetti, Pontong, Roi-Et

คาถาปลุกกุมารทองดูดรก

kaa tăa bplòok gòo maan tong dòot rókโสสะอะนิ

sŏ-sà-à-ní

จิเจรุนิ

chì-chè rú-ní

จิตตัง

chìt tang

เจตะสิกกัง

chè-tà-sì kà-kang

รูปัง

ru-pang

กุมาโรวา

kù ma ro wa

นิพพานัง

níp pha nang

ตังนิพพุตติง

tang níp phút-ting

มะพะทะนะ

má-phá-thá ná

ปะถะวิธาตุ

pà thà wí-tha-tù

ทีฆังวา

thi khang-wa

ภะกะสะจะ

phá kà sà chà

วาโตเสนโต

wa-to sĕn to

ปัสสาโส

pàt-să-sŏ

หัทธะยัง

hàt-thá yang

สิวัง

sì-wang

ชีวังอุตเตติ

chi wang ùt-tè tì

อาคัจฉาหิ

a khát-chă-hì

สะอะนิโส

sà-à-ní-sŏ

เอหิตาตะิ

ehì ta tà

ปิยะปุตตะ

pì-yá pù tà-tà

ปุเรเอถะ

pù re-e thà

ปาระมี

pa rá mi

หัตถะยัง

hàt thà yang

เมภิสิญ

me-phí-sĭn

จิภะกะโรถะ

chì-phá kà ro thà

วะจะนัง

wá chà nang

อัจฉะรา

àt chà ra

พะวะสา

phá wá să

ตะราชา

tà ra-cha

ติปะรัง

tì pà rang

ตะริถถามิ

tà-rít thă mí

อุทะริสัง

ù-thá-rí-săng

สะเทวะกัง

sà thê wá kangKruba Subin Sumaythaso, Wat Chantaraviroj, Chiang Mai

คาถา ปลุก กุมาร ทอง

kha thă plùk kù man thongมะหากุมาลีวาทะณัง

má hă kù ma-li wa-thá-nang

กัจจะยัน ตุ

kàt chà yan tù

พุทโทเอ หิ มานินิมะ

phú thá-tho-e hì ma-ní-ní-má

ทะพะมะนะ

thá-phá-má ná

นะมะพะทะ

ná má-phá-thá

มะหาลาภัง

má hă la-phang

พะวันตุเม

phá wan tù me     (3 จบ 3 times)


Kruba Subin Sumaythaso, Wat Chantaraviroj, Chiang Mai II (4 Face KMT)

คาถา เทพ กุมาร แก้วสารพัดนึก

khathă thêp kùman kâewsănphátnúekเอหิ ต๋าตะ ติยะ ปุตตะ ปุเรถะ มะมะ

ehì tătà tìyá pùttà pùrethà mámá

บ๋าระมิง หะทะยัง เม พิสิน เจถะ ตะโร

băráming hàtháyang me phísĭn chèthà tàro

ถะ เอหิ อุมารา มะมะ มะมะพะทะ

thà ehì ùmara mámá mámápháthá

没有评论:

发表评论