Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月20日星期五

KAKTHA Luang Phor Sakorn, Wat Nangkrub

Takrut Mahajone (Mahachorn)

Namo Puttaya , Mapa Thana , Pakasacha , Nama Ar U

I Da Wit Ti, Is Sa Wa Su , Aa Ar Ka Ang

ลูกอม ผง พราย กุมาร ว่าน ดอกทอง

lûk om phŏng phrai kù man wân dòk thongนะมะพะทะ

ná má-phá-thá

นะโมพุทธายะ

ná mo phút-tha yá

ปิยะปัญจะทานัง

pì-yá pan chà tha nang

มังสัง

mang săng

ทาสา

tha-să

ทาสี

tha sĭ

ปริโสวา

pà-rí sŏ-wa

อิตถีวา

ìt-thĭ wa

สัพเพชะนา

sàp-phê chá na

พะหูชะนา

phá hŭ chá na

เอหิ

e hì

มานิมามา

ma-ní ma ma

อาคัจฉายะ

a khát chă-yá

อาคัจฉาหิ

a khát-chă-hì

มามะมา

ma má maตะกรุดสี่เกลอ

tà-krùt sì kloeกะระมะถะ

kà rá-má thà

กิริมิถิ

kì-rí-mí-thì

กุรุมุถุ

kù rú-mú-thù  x3

Front : To defeat/conquer

Back : To escape/avoid

Left : To attract girl

Right : To make deal wif Phra Phrom (to be confirmed)

To use :
1. Chant Namo x3

2. Recall virtues of Buddha, Dhamma, Sangha, Kruba, Achan, Mother and Father

3. Pray/wish accordingly

4. Chant katha x3

5. Blow strongly towards the takrut

6. Keep or wear the takrut in the direction to be used

没有评论:

发表评论