Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KATHA Sangajayana (Sangkajai)

Ka Cha Ya Noh,


Cha Maha Tayloh, Ya Ka Taywa

Na Ra Pu Chi Toh, Soh Ra Ho Pan Ja Ya Tim Hit,

Maha LapangPak Wan To Mae

Kajjayana mahathero yo satthuno saddhammam anuppato piyo

Deva manussanam pito brohmana muttamo piyo naga supan nanam piyo

Itti puvisanam cevahosi tamaham kajjayana mahatheram sirasa

Pathipujayami tamaham kajjayana mahatheram sirasa namamiMaha Jakya Yak No

Jak Mahathero

Yaka Dewa Nak Ra

Puchito Soraho

Pan Jakya Ti Mahit

Maha Lapang Sukang

Phawantumae Sangkajai

没有评论:

发表评论