Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

KATHA Paladkit

Metta - Luang Phor Wen Kai , Wat Am Pum


ปลัดขิก นาง ครวญ - bplàt-kìk naang kruan


หลวง พ่อ กาย - lŭang pôr gaai

วัด อำ ปืล - wát am bpeun X9

Protection - Luang Phor Wen Kai , Wat Am Pum

Hee Doh Loh , Doh Loh Hee ,Hee Loh Doh ,

ปลัดขิก นาง ครวญ - bplàt-kìk naang kruan

หลวง พ่อ กาย - lŭang pôr gaai

วัด อำ ปืล - wát am bpeun  X9


Gan Hart Neh Hart


Chak Pak Kak Sak X49

没有评论:

发表评论