Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月24日星期二

Katha Khunpen JedNari LP Koy Wat KaoDinTai, Buriram

Om Siti Fa Pian Si Ku Ngam Ku Fa Na Ma Pa Ta


Na Ku Ngam Kru Pa Narai Na Ma Pa Ta

Chai Ku Ngam Kru Pra In,Jit Ku Ngam Kru Pa Jun Na Ma Pa Ta

Ku Ja Rum Luk Tung Luk kai On Ku Ma Ram Dai

Ku Ja Rum Luk Tung Sao Jai Kor Ma Luem Mae

Ku Ja Rum Luk Tung Sao Kar Kor Ma Long Lai

Ku Ja Rum Luk Tung Phaya Chang Prai Kor Ma Luem Prai

Ku Ja Rum Luk Tung Jao Tai Kor Ma Leum Suad Mon

Ku Ja Rum Luk Tung Fung Chon Kor Ma Ruk Ku Yu Tua Fa

Pan Din Na Mo Bud Dha Ya,Sa Ha Sa Hom

没有评论:

发表评论