Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月24日星期二

Katha phra Kring:

Namo Bhagavate Bhaishajyaguru Vaiduryaprabharaya Tathagataya Arhate Samyaksambuddhaya Tadyatha:


Om Bhaishajye Bhaishajye Mahabhaishajye Bhaishajye Raja Samudgate Svaha (7 x)

Om Bhaishajye Bhaishajye Mahabhaishajye Bhaishajye Raja Samudgate Svaha (108 x)

没有评论:

发表评论