Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月24日星期二

Katha LP Chang Hoon Pa Yong

Soh Sa Ah Ni,Soh Sa Ah Ni,Sa Ah Ni So,Ah Soh Ah Soh Ni Ni,Sa Ah Soh Ni,


Soh Ah Soh Ah,Ni Soh Sa Ah,Ah Ni Soh Sa,Sah Mah Su.

(Chant 5 times)(Morning & Evening)

没有评论:

发表评论